เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ เรื่องรายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 4อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 3อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการส่งเสริมประเพณีตักบาตรพระร้อย (ตักบาตรเทโว)อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
อบต.หินปัก ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก Big Cleaning Day วัดหินปักใหญ่อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีอบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงานอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการถนนปลอดภัย อุบัติภัยทางถนนอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมประปาหมู่บ้านตำบลบางขามอบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สนามแจง ร่วมรักษ์โลก ผลิตวัสดุจากธรรมชาติ (จานใบไม้) อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าท่า จากบริเวณศาลาตาเลี้ยง ถึง สนามกีฬากลางบ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (ช่วงที่ 1 - 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2562อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีอบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.75MB