ข้อมูลทั่วไป
        คำขวัญตำบลชอนสารเดช
        ประวัติอบต.
        สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
        วิสัยทัศน์
           คณะผู้บริหารและสมาชิก
        ส่วนสวัสดิการสังคม
        คณะผู้บริหาร
        สมาชิกสภาอบต.
        ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
        สำนักงานปลัด
        ส่วนการคลัง
        กองช่าง
           การดำเนินงานของอบต.
        ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.
        คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
        รายงานผลการดำเนินงานของนายก อบต. ประจำปีงบประมาณ 2560
        การดำเนินงานโครงการชอนสารเดชโมเดล ประจำปีงบประมาณ 2560
        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
        แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)
        แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2556 - 2558)
        แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)
        การติดตามและการประเมินผล
        รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
        แผนพัฒนาสามปี
        ผลงานปีที่ผ่านมา
        ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
           ข้อมูลสำหรับประชาชน
        ผังขั้นตอนกระบวนการทำงาน
        ประชาสัมพันธ์แนะนำการชำระภาษี
        ส่วนสำนักงานปลัด
        ส่วนการคลัง
        ส่วนโยธา
        ส่วนการศึกษา
           กฏและระเบียบต่างๆ
        พระราชบัญญัติ
        กฎระเบียบกระทรวง
        การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
        การตั้งงบประมาณ
           สถานที่สำคัญของตำบล
        สาโท
        มะขามคลุก
        มะม่วงแช่อิ่ม
        ดอกไม้จันน์
        สถานที่สำคัญ
         ร้องเรียน-ร้องทุกข์
          เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ กฎระเบียบกระทรวง ] 
      

   กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙.pdf

   กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๔๔  ออกตามความในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. ๒๕๔๓.pdf

   กฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวป ระชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘.pdf

   กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงิน สงเคราะหฺ์ พ.ศ.๒๕๔๗.pdf

   กฎกระทรวงกำหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๗.pdf

   กฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๙.pdf

   กฏกระทรวงการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกำหนดหลักเกณฑ์วิธี การขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทำการเรื่ยไรพ.ศ.๒๕๔๘.pdf

   กฏกระทรวงกำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิด พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

   กฏกระทรวงกำหนดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการคุ้มครอง สวัสดิภาพ พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

   กฏกระทรวงกำหนดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการสง เคราะห์พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

   กฏกระทรวงกำหนดแนวทางการพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นไปเพื่อประโยช น์สูงสุดต่อเด็ก หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่ชอบธรรมต่อเด็ก. pdf

   กฏกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวนายช่างและบัตรประจำตัวนายตรวจตา มกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารพ.ศ.๒๕๔๙.pdf

   กฏกระทรวงกำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

   กฏกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้ตรวจ สอบหลักเกณฑ์การขอขึ้น ทะเบียนและการเบิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจ สอบและหลักเกณฑ์กา ร ตรวจสอบอาคาร พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

   กฏกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

   กฏกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูก สร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

   กฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลพ.ศ.๒๕๔๙.pdf

   กฏกระทรวงกำหนดลักษณะ ขนาด หรือกำลังของเครื่องยนต์และของรถที่ จะรับจดทะเบียนเป็นรถประเภท ต่างๆพ.ศ.๒๕๔๘.pdf

   กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการจัดระบบงานและ กิจกรรมในการแนะนำให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา.pdf

   กฏกระทรวงกำหนดหลัก เกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบ อนุญาติจัดตั้งสถานแรกรับสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ.pdf

   กฏกระทรวงกำหนดหลัก เกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญา ตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

   กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf

   กฏกระทรวงฉบับที่๙พ.ศ.๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุุม การขายทอดตลาดและค้าของเก่า
พ.ศ.๒๔๗๔.pdf

   กฏกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา  ใช้และจัดหา ประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ฉบับที่๓พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 08-มีค.-09at 12:31
 

 

โทร. 036-795241  Email : admin@chonsaradach.go.th
Copyright 2013 chonsaradach.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co., LTD