นางสาวสมจิตร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
036-689247

ออนไลน์ 170 คน

เยี่ยมชม 18,544 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
16 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางขามข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
7 เม.ย. 64เทศบาลตำบลโคกสลุดการส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 14/2564
7 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางขามการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปี 2564
5 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางขามสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564
2 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดชแบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางขามรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)
2 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางขามรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564
2 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดชรายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
1 เม.ย. 64เทศบาลตำบลโคกสลุดแจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2564
1 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางขามรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
1 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางขามรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
1 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดชรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของ อบต.ชอนสารเดช (รอบ 6 เดือนแรก)
1 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดชรายงานข้อมูลสถิติเรื่งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของ อบต.ชอนสารเดช (รอบ 6 เดือนแรก)
1 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดชคู่มือมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
31 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักโครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่3/2564
31 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักโครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564
31 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางขามข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ ประจำปี 2564
30 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักรายงานผลการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
30 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดชแบบคำร้องทั่วไป (ถนน/เสียงตามสาย/อื่นๆ)
30 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดชแบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(ด้วยผู้แทน)
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/15 | แสดง 20 จาก 300 รายการ
เปลี่ยนภาษา