เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองการศึกษาอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองช่างอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองคลังอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อตกลงหัวหน้าส่วนและพนักงานส่วนตำบลอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ สำนักปลัดอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหารอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
เทศบาลตำบลโคกสลุด สรุปรายงานสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
เทศบาลตำบลโคกสลุด รายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3/2562อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบนอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจอบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี

ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.09s. 0.50MB