เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานงบการเงินประจำ 2563อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2564 - 2566)อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้ายอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี

ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.10s. 0.50MB