เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
o18. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี2563อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ2563อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
o36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
o37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
o35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
o35-โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
o35-การแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตนารมณ์อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2563อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ2563อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
o38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง ประจำปี 2563อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
o43. คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
o43. บันทึกขออนุมัติจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี

ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.50MB