เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานงบการเงินประจำปี 2562อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองการศึกษาอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองช่างอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองคลังอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อตกลงหัวหน้าส่วนและพนักงานส่วนตำบลอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ สำนักปลัดอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหารอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร 1 )ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 อบต.บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนพฤศจิกายน 2562อบต.บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562อบต.บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
เทศบาลตำบลโคกสลุด สรุปรายงานสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
เทศบาลตำบลโคกสลุด รายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 4อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2563 (ผด.2)อบต.บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563อบต.บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562อบต.บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2562อบต.บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2562อบต.บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี

ลำดับที่ 1-20 | 1/14 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.08s. 0.50MB