เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับอบต.บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินปักอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจงอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
เทศบาลตำบลโคกสลุด ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโคกสลุดทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่อง พรบ.ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ภาษีอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
คำสั่งแต่งตั่งพนักงานจัดเก็บภาษีอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานจัดเก็บภาษีอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประชาสัมพันธ์ อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
แผนผังขั้นตอนการดำเนินโครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน ปี2562อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงินอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
ขอเชิญประชุมสภา อบต.หินปัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒อบต.บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
ประชาสัมพันธ์แจ้ง เจ้าของ/ผู้ใช้ประโยชน์/ผู้ครอบครอง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
ประชาสัมพันธ์ กำหนด วันเวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (เอนกประสงค์) เป็นรถยนต์กระบะบรรททุกเทท้าย 6 ล้ออบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
นัดตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า(เอนกประสงค์)อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.19s. 0.50MB