เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ปี 2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
คู่มือ ป้องกันโรคไข้เลือดออกอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประชาสัมพันธ์ การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
เทศบาลตำบลโคกสลุด ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2563ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติดอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลกอบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม พ.ศ.2563 ถึงมีนาคม พ.ศ.2563)อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงธันวาคม พ.ศ.2562)อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
อบต.หินปัก ร่วมรณรงค์ใส่หมวกกันอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
แผนปฏิบัติการในป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
แผ่นประชาสัมพันธ์ การป้องกันและระงับอัคคีภัยอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
แผ่นประชาสัมพันธ์ คู่มือป้องกันน้ำท่วมอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก เริ่มจากบ้านนายศิริ พันธุ์ดี ถึงบ้านนายบัวลอย ไตรธรรม หมู่ที่ 9 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก เริ่มจากบ้านนายศิริ พันธุ์ดี ถึงบ้านนายบัวลอย ไตรธรรม หมู่ที่ 9 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนน คสล.เริ่มจากบ้านนายโกมิน ประสมทรัพย์ ถึงบ้านนายสมัย แสงสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB