เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
ประชาสัมพันธ์ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564 ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสลุด เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลโคกสลุดใสสะอาด"ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสลุด เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.48-004 สายฝายชอนสารเดช หมู่ที่ 3 - ซอย 3 หมู่ที่ 3 บ้านชอนใหญ่ ตำบลชอนสารเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2564ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2563อบต.บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการเยี่ยมผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ และแนะนำวิธีการดูแลตนเองในสถานการณ์โควิด-19อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.48-004 สายฝายชอนสารเดช หมู่ที่ 3 - ซอย 3 หมู่ที่ 3 บ้านชอนใหญ่ ตำบลชอนสารเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.48-001 สายชอนสารเดช-บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 5 บ้านหนองปล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.48-005 สายบ้านชอนสารเดช-บ้านพุลำใย หมู่ที่ 1 บ้านสระพม่า ตำบลชอนสารเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ.อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.23s. 0.50MB