เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ขอเชิญประชุมสภา อบต.หินปัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ต่อ รายชื่อผู้สูงอายุและคนพิการ เดือนกุมภาพันธ์ 2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
รายชื่อผู้สูงอายุและพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งวิธีการรับเบี้ยอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับอบต.บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินปักอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจงอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
เทศบาลตำบลโคกสลุด ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโคกสลุดทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่อง พรบ.ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ภาษีอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
คำสั่งแต่งตั่งพนักงานจัดเก็บภาษีอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานจัดเก็บภาษีอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประชาสัมพันธ์ อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
แผนผังขั้นตอนการดำเนินโครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน ปี2562อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงินอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.20s. 0.50MB