เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบนอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
แผนผังขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือประชาชนอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างสุจริตอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริตอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
มาตรการป้องกันการรับสินบนอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพ.ศ.2562 รอบ 6 เดือนอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี

ลำดับที่ 61-80 | 4/14 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.50MB