เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
อบรมเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด 25625529 ส.ค. 62
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256132519 ต.ค. 61
รับสมัครพนักงาน30718 ต.ค. 61
กิจกรรมของหนู26228 ก.ย. 61
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ1806 ก.ย. 61
จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม 25613645 ก.ค. 61
การประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.25611463 ก.ค. 61
โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจคุณธรรม 30321 มิ.ย. 61
โครงการกระตุ้นผู้บริโภคใช้ยาอย่างเหมาะสมห่างไกลสเตียรอยด์ 29620 มิ.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.25594418 มิ.ย. 61
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชอนสารเดช911 มิ.ย. 61
การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่1335 มี.ค. 61
ภาพการรณรงค์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต.29310 ก.พ. 61
กิจกรรม 7 วัน ขับขี่ปลอดภัย17529 ธ.ค. 60
ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต. 25828 ธ.ค. 60
ประกาศสอบพนักงานจ้าง15210 พ.ย. 60
ประกาศรับโอนหัวหน้าสำนักปลัด1493 พ.ย. 60
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลชอนสารเดช13919 ต.ค. 60
โครงการเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด1251 มี.ค. 60
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลชอนสารเดช29025 ธ.ค. 57
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB