เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
อบรมเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด 25626429 ส.ค. 62
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256133419 ต.ค. 61
รับสมัครพนักงาน33818 ต.ค. 61
กิจกรรมของหนู27528 ก.ย. 61
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ1936 ก.ย. 61
จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม 25613805 ก.ค. 61
การประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.25611503 ก.ค. 61
โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจคุณธรรม 32221 มิ.ย. 61
โครงการกระตุ้นผู้บริโภคใช้ยาอย่างเหมาะสมห่างไกลสเตียรอยด์ 31520 มิ.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.25594618 มิ.ย. 61
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชอนสารเดช1251 มิ.ย. 61
การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่1415 มี.ค. 61
ภาพการรณรงค์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต.29910 ก.พ. 61
กิจกรรม 7 วัน ขับขี่ปลอดภัย18529 ธ.ค. 60
ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต. 26828 ธ.ค. 60
ประกาศสอบพนักงานจ้าง15610 พ.ย. 60
ประกาศรับโอนหัวหน้าสำนักปลัด1523 พ.ย. 60
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลชอนสารเดช14319 ต.ค. 60
โครงการเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด1271 มี.ค. 60
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลชอนสารเดช30325 ธ.ค. 57
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB