เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก623 มิ.ย. 63
แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน58 มิ.ย. 63
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจิตประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)624 เม.ย. 63
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2826 มี.ค. 63
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562721 ต.ค. 62
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 39 ต.ค. 62
อบรมเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด 256211629 ส.ค. 62
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี619 มิ.ย. 62
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต619 มิ.ย. 62
เล่มแผนธุรกิจ อบต.ชอนสารเดช BCP419 มิ.ย. 62
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต1018 มิ.ย. 62
นโยบายบริหารความเสี่ยง 62618 มิ.ย. 62
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ618 มิ.ย. 62
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม ต.ชอนสารเดช518 มิ.ย. 62
ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส818 มิ.ย. 62
แผ่นพับผลระโยชน์ทับซ้อน418 มิ.ย. 62
แผ่นพับประมวลจริยธรรม418 มิ.ย. 62
แผ่นพับต่อต้านทุจริต518 มิ.ย. 62
แผ่นพับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร418 มิ.ย. 62
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจิตประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน)624 เม.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB