เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 25642611 พ.ย. 63
การขยายผลตามโครงการเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด3020 ต.ค. 63
E-Service สารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน (e-Service) 4916 ต.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ขยายเลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25637628 ส.ค. 63
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก8223 มิ.ย. 63
แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน928 มิ.ย. 63
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจิตประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)8924 เม.ย. 63
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 25626421 ต.ค. 62
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 489 ต.ค. 62
โครงการแปรรูปขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยแกนนำพัฒนาบทบาทสตรี428 ต.ค. 62
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน3525 ก.ย. 62
โครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ3620 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมและป้องกันการขาดสารไอโอดีนในเด็กตำบลชอนสารเดช3918 ก.ย. 62
โครงการChangeForHealth สำหรับเด็กและเยาวชน3612 ก.ย. 62
ประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลชอนสารเดช3412 ก.ย. 62
โครงการรณรงค์การเลิกใช้น้ำมันทอดซ้ำ3210 ก.ย. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรี396 ก.ย. 62
อบรมเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด 256216829 ส.ค. 62
โครงการคนรุ่นใหม่ ร่วมใจแยกก่อนทิ้ง3228 ส.ค. 62
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก3823 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB