เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ เรื่อง ขยายเลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25633228 ส.ค. 63
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก3123 มิ.ย. 63
แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน268 มิ.ย. 63
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจิตประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)3324 เม.ย. 63
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 25622821 ต.ค. 62
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 229 ต.ค. 62
โครงการแปรรูปขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยแกนนำพัฒนาบทบาทสตรี138 ต.ค. 62
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน925 ก.ย. 62
โครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ1020 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมและป้องกันการขาดสารไอโอดีนในเด็กตำบลชอนสารเดช1018 ก.ย. 62
โครงการChangeForHealth สำหรับเด็กและเยาวชน1012 ก.ย. 62
ประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลชอนสารเดช1212 ก.ย. 62
โครงการรณรงค์การเลิกใช้น้ำมันทอดซ้ำ1010 ก.ย. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรี96 ก.ย. 62
อบรมเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด 256214229 ส.ค. 62
โครงการคนรุ่นใหม่ ร่วมใจแยกก่อนทิ้ง1128 ส.ค. 62
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก1223 ส.ค. 62
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ1022 ส.ค. 62
โครงการอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ปลูกพืชสมุนไพร1116 ส.ค. 62
โครงการส่งเสริมแพทย์แผนไทย129 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB