เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก1023 มิ.ย. 63
แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน68 มิ.ย. 63
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจิตประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)724 เม.ย. 63
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 25621121 ต.ค. 62
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 49 ต.ค. 62
อบรมเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด 256211829 ส.ค. 62
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี719 มิ.ย. 62
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต819 มิ.ย. 62
เล่มแผนธุรกิจ อบต.ชอนสารเดช BCP519 มิ.ย. 62
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต1118 มิ.ย. 62
นโยบายบริหารความเสี่ยง 62718 มิ.ย. 62
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ718 มิ.ย. 62
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม ต.ชอนสารเดช618 มิ.ย. 62
ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส918 มิ.ย. 62
แผ่นพับผลระโยชน์ทับซ้อน618 มิ.ย. 62
แผ่นพับประมวลจริยธรรม518 มิ.ย. 62
แผ่นพับต่อต้านทุจริต618 มิ.ย. 62
แผ่นพับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร518 มิ.ย. 62
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจิตประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน)724 เม.ย. 62
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256138019 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB