เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
อบรมเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด 25626529 ส.ค. 62
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256133519 ต.ค. 61
จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม 25613805 ก.ค. 61
โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจคุณธรรม 32421 มิ.ย. 61
โครงการกระตุ้นผู้บริโภคใช้ยาอย่างเหมาะสมห่างไกลสเตียรอยด์ 31520 มิ.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.25594718 มิ.ย. 61
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชอนสารเดช1251 มิ.ย. 61
ภาพการรณรงค์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต.30110 ก.พ. 61
ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต. 26928 ธ.ค. 60
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลชอนสารเดช30325 ธ.ค. 57
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุประจำปี2557 2566 มิ.ย. 57
รับประกาศเกียรติคุณดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว31614 พ.ค. 57
ร่วมสืบสานประเพณีไทยรำกลองยาว 29614 พ.ค. 57
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB