เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
อบรมเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด 25622429 ส.ค. 62
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256130219 ต.ค. 61
จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม 25612645 ก.ค. 61
โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจคุณธรรม 23121 มิ.ย. 61
โครงการกระตุ้นผู้บริโภคใช้ยาอย่างเหมาะสมห่างไกลสเตียรอยด์ 22220 มิ.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.25592918 มิ.ย. 61
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชอนสารเดช361 มิ.ย. 61
ภาพการรณรงค์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต.24210 ก.พ. 61
ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต. 20128 ธ.ค. 60
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลชอนสารเดช23125 ธ.ค. 57
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุประจำปี2557 2116 มิ.ย. 57
รับประกาศเกียรติคุณดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว24014 พ.ค. 57
ร่วมสืบสานประเพณีไทยรำกลองยาว 22414 พ.ค. 57
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB