เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายพัฒนพงษ์ สาตราคม

  ประธานสภา อบต.ชอนสารเดช

 • นายคอย เม่นเกิด

  รองประธานสภา

 • นายอิทธิพล วิริยะคุณาภรณ์

  เลขานุการสภาสมาชิกสภา

 • นายสุรินทร์ โอภาศ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสมคิด เอี่ยมละออ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายไวย เปลื้องหนองเรา

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายวัลลภ พันธุ์บุตรน้อย

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายวรพล โพธิ์ประดับ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายประคอง โตเขียว

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายบุญเพ็ง แท่งทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสุพรรณ์ แสงราม

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายนกุล ดัดผดุง

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายทองแดง กลัดพันธ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายสมใจ หอยสังข์

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายประถม คชวงษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายประเสริฐ บุญรังศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสมกิจ ภมรดล

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นางอนงค์ ท้าวทุมมา

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายบุญชู ธูปแช่ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นางพรศรี พาตน

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

0.02s. 0.50MB