นางสาวสมจิตร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
036-689247

ออนไลน์ 188 คน

เยี่ยมชม 18,608 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายพัฒนพงษ์ สาตราคม

  ประธานสภา อบต.ชอนสารเดช

  098-3538861

 • นายคอย เม่นเกิด

  รองประธานสภา

  086-6276254

 • นายอิทธิพล วิริยะคุณาภรณ์

  เลขานุการสภา

  086-5119997สมาชิกสภา

 • นายสุรินทร์ โอภาศ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสมคิด เอี่ยมละออ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายไวย เปลื้องหนองเรา

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายวัลลภ พันธุ์บุตรน้อย

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายวรพล โพธิ์ประดับ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายประคอง โตเขียว

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายบุญเพ็ง แท่งทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสุพรรณ์ แสงราม

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายนกุล ดัดผดุง

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายทองแดง กลัดพันธ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายสมใจ หอยสังข์

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายประถม คชวงษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายประเสริฐ บุญรังศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสมกิจ ภมรดล

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นางอนงค์ ท้าวทุมมา

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายบุญชู ธูปแช่ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นางพรศรี พาตน

  ส.อบต. หมู่ที่ 11เปลี่ยนภาษา