เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นางสาวสมจิตร งามมีศรี

  นายกอบต.ชอนสารเดช

 • นายครองจักร งามมีศรี

  รองนายกอบต.คนที่ 1

 • นายมานิตย์ ทองนิล

  รองนายกอบต.คนที่ 2

 • นายธีรยุทธ ส่งกลิ่น

  เลขานุการนายกอบต.0.02s. 0.50MB