นางสาวสมจิตร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
036-689247

ออนไลน์ 148 คน

เยี่ยมชม 18,669 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายอิทธิพล วิริยะคุณาภรณ์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  086-5119997

 • นายกำพลศักดิ์ โตสารเดช

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  091-4432818สำนักปลัด

 • - ว่าง -

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาววรรณกร สร้อยท้วม

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายมนตรี ต่างสี

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวบุบผา รุ่งแจ้ง

  ครู

 • นางราตรี แถมเจริญ

  ผู้ช่วยครู

 • นางสาววรรณศิกา เกตุอยู่

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

 • นางสาวพิชญ์นรี นาคโอภาส

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายภานุวัฒน์ ศรีนวลสมบูรณ์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสุรศักดิ์ ลอดเผือก

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวบุญสม ส้มเช้า

  นักการภารโรง

กองคลัง

 • นางทัศนีย์ น้องวงศ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  091-2594776

 • นางชนิษฐา เกตุอยู่

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวสุภาวดี ไตรรัตน์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นายธงชัย หลอดทอง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวดวงนฤมล ป้อมงาม

  พนักงานจ้าง

 • นางสาวกัญญารัตน์ คำชัย

  พนักงานจ้าง

กองช่าง

 • นายลำพวน ศรีประจำ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  082-2124408

 • นางสาวราตรี สมัยมาก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายรวมทรัพย์ สังเวียนวงศ์

  คนงานทั่วไป

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธา

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายกมล รอดไพร

  คนงานทั่วไป

กองสาธารณสุขฯ

 • นายอิทธิพล วิริยะคุณาภรณ์

  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

  086-5119997

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • นายสุวิทย์ แถวทิม

  คนงานทั่วไป

 • นายสำรวย เพ็ชรแสง

  คนงานทั่วไป

กองสวัสดิการสังคม

 • นายกำพลศักดิ์ โตสารเดช

  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  061-4432818

 • นายปืนไทย เสมอมิตร

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางวิภาดา พรมอ่อน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการเปลี่ยนภาษา