เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายอิทธิพล วิริยะคุณาภรณ์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • นายกำพลศักดิ์ โตสารเดช

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักงานปลัด

 • นางภัคจิรา ร่มลำดวน

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • ว่าง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายมนตรี ต่างสี

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวบุบผา รุ่งแจ้ง

  ครู

 • นางราตรี แถมเจริญ

  ผู้ช่วยครู

 • นางสาววรรณศิกา เกตุอยู่

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

 • นางสาวพิชญ์นรี นาคโอภาส

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายภานุวัฒน์ ศรีนวลสมบูรณ์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสุรศักดิ์ ลอดเผือก

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวบุญสม ส้มเช้า

  นักการภารโรง

กองคลัง

 • นางทัศนีย์ น้องวงศ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางชนิษฐา เกตุอยู่

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวสุภาวดี ไตรรัตน์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • นายลำพวน ศรีประจำ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นางสาวราตรี สมัยมาก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายรวมทรัพย์ สังเวียนวงศ์

  คนงานทั่วไป

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธา

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • -ว่าง-

  คนงานทั่วไป

กองสาธารณสุขฯ

 • นายอิทธิพล วิริยะคุณาภรณ์

  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • นายสุวิทย์ แถวทิม

  คนงานทั่วไป

 • นายสำรวย เพ็ชรแสง

  คนงานทั่วไป

กองสวัสดิการสังคม

 • นายกำพลศักดิ์ โตสารเดช

  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นายปืนไทย เสมอมิตร

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางวิภาดา พรมอ่อน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

0.01s. 0.75MB