เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2)156
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1)151
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 155
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3150
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2563)1102
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 1109
แผนพัฒนาท้องถิ่่น 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2150
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)1166
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25624259
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25612216

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB