เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2)15
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1)15
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 19
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 312
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2563)143
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 144
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)1104
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25624177
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25612148

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB