เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563134
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ชอนสารเดช1218
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)1252

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB