เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินการปฏิบัติงาน ประจำปี 256218
สรุปผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 256212
ประกาศผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 12
ประกาศผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 14
ประกาศผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ปี 256213
ประกาศผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปี 256213
รายงานผลการดำเนินงานของนายก อบต. ประจำปีงบประมาณ 25614221
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25611150
สรุปผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 25611150
ประกาศผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ปี 25611149
ประกาศผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ปี 25611145
ประกาศผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ปี 25611153
ประกาศผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปี 25611144
รายงานผลการดำเนินงานของนายก อบต. ประจำปีงบประมาณ 25602216
ผลงานปีที่ผ่านมา1171

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB