เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563146
รายงานผลการดำเนินการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562149
สรุปผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562137
ประกาศผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 143
ประกาศผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 142
ประกาศผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2562145
ประกาศผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562140
รายงานผลการดำเนินงานของนายก อบต. ประจำปีงบประมาณ 25614353
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25611189
สรุปผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 25611185
ประกาศผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ปี 25611182
ประกาศผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ปี 25611174
ประกาศผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ปี 25611184
ประกาศผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปี 25611181
รายงานผลการดำเนินงานของนายก อบต. ประจำปีงบประมาณ 25602249
ผลงานปีที่ผ่านมา1206

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB