นางสาวสมจิตร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
036-689247

ออนไลน์ 105 คน

เยี่ยมชม 19,650 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ก่อนที่ราษฏรจะอพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่บริเวณนี้ได้มีช้างตัวใหญ่มาก มาอาศัยอยู่ใกล้ลำชอน ซึ่งเป็นช้างที่มีงาข้างเดียว ชาวบ้านจึงเรียกว่า "ไอ้เกก" และเรียกบริเวณนี้ว่าชอนไอ้เกก ต่อมาได้เรียกเปลี่ยนไปเป็นชอนสารเดช และเริ่มมีผู้คนอพยพมาอยู่มากขึ้นเนื่องจากมีลำชอนน้ำไหลตลอดปี จนมีราษฎรมากขึ้น และแบ่งเป็นหลายหมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช

องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองม่วง ไปทางทิศใต้ตามเส้นทาง ถนนพหลโยธิน ประมาณ 6 กิโลเมตร พื้นที่เป็นที่ราบสูง ประชาชนประกอบอาชีพในการทำพืชไร่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ทานตะวัน ถั่วต่าง ๆ


ที่ตั้งและอาณาเขต

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลยางโทน, ตำบลหนองม่วง, อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลหนองแขม, ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลเกาะแก้ว อำเภ อโคกสำโรง และ ตำบลสระโบสถ์ อำเภอ สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลดอนดึง ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ

ในเขตตำบลชอนสารเดชมีภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ดินร่วนปนทราย อากาศค่อนข้างร้อน


เนื้อที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 59.350 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,093 ไร่ ตำบลชอนสารเดชเป็นตำบลค่อนข้างใหญ่ โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเนื้อที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช

หมู่ที่บ้านเนื้อที่อันดับ
1สระพม่า3,5004
2ชอนเหล็กไฟ6,8001
3ชอนใหญ่4,2002
4ชอนนอก2,4008
5หนองปล้อง3,4455
6พรสวรรค์85011
7หนองกำพร้า3,6003
8ชอนขุด2,3509
9หนองแดง2,6386
10ชอนใต้น้ำซับ2,00010
11หนองทอง2,6007
รวม37,093

จำนวนหมู่บ้าน

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จำนวน 11 หมู่บ้าน จำนวนหมู่ที่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 11 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 – 11 ดังนี้

หมู่ที่ 1
บ้านสระพม่า
หมู่ที่ 2
บ้านชอนเหล็กไฟ
หมู่ที่ 3
บ้านชอนใหญ่
หมู่ที่ 4
บ้านชอนนอก
หมู่ที่ 5
บ้านหนองปล้อง
หมู่ที่ 6
บ้านพรสวรรค์
หมู่ที่ 7
บ้านหนองกำพร้า
หมู่ที่ 8
บ้านชอนขุด
หมู่ที่ 9
บ้านหนองแดง
หมู่ที่ 10
บ้านชอนใต้น้ำซับ
หมู่ที่ 11
บ้านหนองทอง

ประชากร

ประชากรในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดชใน ช่วงปี 2550 –2552 มีจำนวนลดลงและเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็ไม่มากนัก ตามตารางแสดงจำนวนประชากร
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลของประชากรของตำบลชอนสารเดช

จำนวนประชากร (คน)
ปีชายหญิงรวมความหนาแน่น(คน/ตร.ม.)
พ.ศ. 25502,5212,6835,20487
พ.ศ. 25512,5452,6185,16386
พ.ศ. 25522,5492,6225,17187


จากแผนภูมิจะแสดงจำนวนประชากรเพศชาย และประชากรเพศหญิงของตำบลชอนสารเดช จะเห็นได้ว่าจำนวนประชากรเพศชาย ในแต่ละปีมีอัตราการเพิ่มของประชากรทุกปี แต่มีจำนวนไม่มากนัก ส่วนประชากรเพศหญิง จะมีอัตราการเพิ่ม และลดลงบ้างในบางปีแต่ไม่มากนัก คือในช่วงปี พ.ศ.2550 - 2552 อัตราของจำนวนประชากรมีอัตราการเพิ่มขึ้นและลดลงจำนวนไม่มากนัก จำนวนครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช ในช่วง ปี 2550 –2552 เป็นดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลจำนวนครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช


หมู่ที่บ้าน255025512552
1สระพม่า100101104
2ชอนเหล็กไฟ143145145
3ชอนใหญ่337337343
4ชอนนอก263265269
1สระพม่า100101104
5หนองปล้อง9696100
6พรสวรรค์494949
7หนองกำพร้า757777
8ชอนขุด115116116
9หนองแดง202203205
6พรสวรรค์494949
10ชอนใต้น้ำซับ101103103
11หนองทอง102103104
รวม1,5831,5951,615
เปลี่ยนภาษา