เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบล    ก่อนที่ราษฏรจะอพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่บริเวณนี้ได้มีช้างตัวใหญ่มาก มาอาศัยอยู่ใกล้ลำชอน ซึ่งเป็นช้างที่มีงาข้างเดียว ชาวบ้านจึงเรียกว่า "ไอ้เกก" และเรียกบริเวณนี้ว่าชอนไอ้เกก ต่อมาได้เรียกเปลี่ยนไปเป็นชอนสารเดช และเริ่มมีผู้คนอพยพมาอยู่มากขึ้นเนื่องจากมีลำชอนน้ำไหลตลอดปี จนมีราษฎรมากขึ้น และแบ่งเป็นหลายหมู่บ้าน


0.01s. 0.50MB