นางสาวสมจิตร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
036-689247

ออนไลน์ 112 คน

เยี่ยมชม 19,671 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

- โรงเรียนประถม/มัธยมศึกษา 2 แห่ง
1. โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม (ในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.)
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลจำนวนครูโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม

ชายหญิงรวม
51318


อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ บางส่วนประกอบอาชีพ ทางด้านการค้าขาย อุตสาหกรรมในครัวเรือน และรับจ้างทั่วไป สามารถจำแนกรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช ในช่วงปี พ.ศ.2549 - 2551 ได้ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลจำนวนรายได้เฉลี่ยขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท)
หมู่ที่บ้าน254925502551
1สระพม่า65,69054,72868,571.18
2ชอนเหล็กไฟ104,87070,517110,786.05
3ชอนใหญ่69,11256,66554,573.82
4ชอนนอก63,96859,85887,001.50
5หนองปล้อง83,39549,49736,141.28
6พรสวรรค์55,40646,79671,618.24
7หนองกำพร้า88,92378,34897,804.87
8ชอนขุด79,57486,78549,025.02
9หนองแดง50,59351,94739,109.06
10ชอนใต้น้ำซับ80,80962,154100,524.63
11หนองทอง74,12058,25363,719.14
รวมเฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีในพื้นที่74,22460,95869,786.80


หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

- ปั๊มน้ำมัน 2 แห่ง
- ตลาด 1 แห่ง

เปลี่ยนภาษา